TJÄNSTER

Skall du påbörja ett nytt projekt? Har du en projektidé som du vill utvärdera? Plynova hjälper dig förverkliga dina visioner!

Att anlita extern hjälp kan vara till stor nytta. Du får nya infallsvinklar och har möjlighet att avsätta tid och resurser till annat. Följande tjänster är ett axplock av det vi kan erbjuda er. Vi har god branschkännedom och ett stort nätverk av möjliga samarbetspartners.

Ledning

En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. Skall du påbörja ett projekt? Har du en projektidé som du vill utvärdera? En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt.

Förutom tid och pengar står även kundernas förtroende på spel. De ekonomiska konsekvenserna av ett misslyckat resultat kan ofta åtgärdas. Det är svårare med skadat förtroende.

Att anlita extern hjälp av en projektledare kan vara till stor nytta. Du kan avsätta tid och resurser till dina kunder och kärnverksamhet. Med en extern projektledare får du även ett tillskott på nya infallsvinklar och erfarenhet till din organisation.

Projektledning hos Plynova 

Plynova bistår med rådgivning och har mångårig erfarenhet av entreprenadområdena: funktionsentreprenad, utförandeentreprenad och partnering. Vår styrka är att i tidigt skede anpassa projektgenomförandet efter kundens behov och idéer.

Vår projektledning grundar sig på:
Kommunikation, struktur, erfarenhet och samarbete. Tid, kvalitet och kostnad är ledord i genomförandet.

Informationsflödet mellan projektets olika aktörer är ofta stort och komplext. Vi samordnar kommunikationen mellan alla parter och leder projekteringen.

I rollen som projekteringsledare hjälper vi er att identifiera och prioritera de krav som styr projektering och slutprodukt. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden, med fokus på att skapa största möjliga värde för dig som kund. 

Våra projekteringsledare ansvarar för att samordna projektörer vid framtagande av tekniska lösningar och produkter, anpassade efter kundens önskemål. Vi samordnar  även kommunikation mellan projektörer, konsulter, arkitekter och övriga intressenter för att projektet ska kunna genomföras med ett lyckat resultat.

Vi har god kunskap gällande regler och krav, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projekteringsgenomförande. 

En kunnig och erfaren byggledare ger ett tryggt och stabilt produktionsgenomförande.

En kompetent byggledare betyder mycket för beställaren under byggskedet. Byggledaren hanterar många frågor runt byggprocessen och byggproduktionen.
Vi arbetar med byggledning inom området hus och anläggning och erbjuder tjänster som:

• Kontrollansvarig, certifierad – KA
• Vi leder bygg- och produktionsmöten
• Inköp
• Ekonomistyrning
• Tidsstyrning – tidplaner
• Strukturplanering
• Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

Plynova bistår med rådgivning och har mångårig erfarenhet av entreprenadområdena: funktionsentreprenad, utförandeentreprenad och partnering. Vår styrka är att i tidigt skede anpassa projektgenomförandet efter kundens behov och idéer.

CM (Construction Management) ”För dig som vill öppna möjligheterna för påverkan och kostnadsstyrning”

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. CM-organisationen leder hela arbetet och företräder Byggherrens intressen fullt ut i projektet.

Genom upphandling och samordning av ett antal delentreprenader och leveranser erhålls en sund konkurrens med bra kvalitet och låga projektkostnader.

Plynova har drivit en CM entreprenad åt Sita Sverige i Örebro. Projektet omfattade  att, tillsammans med Sita (nuvarande PreZero), utforma en ny sorteringsanläggning för restavfall på en fastighet om ca 40.000 m2. Läs mer om projektet i ”referenser”.

Byggarbetsmiljösamordnare – planering- och projektering, Byggarbetsmiljösamordnare – utförande.

Byggherren (BH) har ett stort ansvar enligt arbetsmiljölagen för planering och projektering samt samordningsansvar för utförande.

Plynova åtar sig att upprätta arbetsmiljöplaner och övriga åligganden enligt arbetsmiljölagen inom områdena BAS-P och BAS-U.

Utredning

Det är viktigt att kunna se ett projekt med helikopterperspektiv och snabbt hitta de bäst lämpade tekniska- och layoutmässiga lösningarna.

Investeringsunderlag & kalkyler 

Det är ofta svårt att bedöma vad ett projekt kommer att kosta i ett tidigt skede. Många kostnader utöver en produktionskalkyl måste beaktas. Ju tidigare ett genomarbetat investeringsunderlag tas fram desto tryggare kan du som beställare känna dig inför att ta viktiga beslut.

Vår styrka är att i tidigt skede kunna göra bedömningar avseende omfattning av mängder, val av stomsystem, grundläggning, etc. Detta utgör sedan grunden för en kostnadskalkyl.

Sammantaget ska en kostnadsutredning resultera i ett underlag som beslutsfattare kan känna sig trygga med och använda för att komma vidare till nästa steg i deras projekt. Vår erfarenhet är att ett tydligt, genomarbetat underlag, där kunden tidigt förvissats om projektets ekonomiska förutsättningar resulterar i att spara våra kunder tid, pengar och bekymmer.

Vi hjälper dig hela vägen!

Vi upprättar:

  • Projektkalkyler
  • Produktionskalkyler
  • Ombyggnadskalkyler

Tveka inte att fråga om exempel. Vi delar med oss av erfarenheter där Plynova hjälpt till att driva projekt eller processer framåt i rätt riktning!

Fastigheten är en tillgång och påverkar i allra högsta grad en ägares ekonomi.

Plynovas mål är att leverera underlag och utredningar som är rätt anpassade och ändamålsenliga, så att den fortsatta projektgången blir tydlig och naturlig.

Vi tar fram:
• Underhållsplaner
• Skadeutredningar
• Miljöinventeringar
• Rivningsplaner
• Due Dilligence (DD)

Som exempel på tidigare genomförda projekt:
• Medborgarhuset – underhållsplan
• Vård och omsorgsboenden – teknisk utredning
• Örebro slott – teknisk utredning/underhållsplan

Plynova tillhandahåller tjänster tillsammans med samarbetspartners inom områdena; analys, provtagning, åtgärd för förorenad mark

Förstudier

En lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar”.

En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att identifiera omfattningen av förstudien.

Vi tar fram:
• Lägesanalys
• Behovsanalys – målidentifiering
• Möjligheter och risker
• Volymstudie – funktionssambandEn lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar.

Plynova tillhandahåller tjänster tillsammans med möjliga samarbetspartners.

En lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar.

En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att identifiera omfattningen av förstudien.

Vi tar fram:
• Lägesanalys
• Behovsanalys – målidentifiering
• Möjligheter och risker
• Volymstudie – funktionssamband

En lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar.

Plynova tillhandahåller tjänster tillsammans med möjliga samarbetspartners.

Det är viktigt att kunna se ett projekt med helikopterperspektiv och snabbt hitta de bäst lämpade tekniska- och layoutmässiga lösningarna.

Det är ofta svårt att bedöma vad ett projekt kommer att kosta i ett tidigt skede. Många kostnader förutom en produktionskalkyl ska beaktas. Ju tidigare en kalkyl tas fram desto tryggare blir du som beställare inför att ta viktiga beslut.

Sammantaget ska kalkylerna resultera i ett investeringsunderlag som du som beslutsfattare kan känna dig trygg med.

Vi upprättar:
 • Projektkalkyler
 • Produktionskalkyler
 • Ombyggnadskalkyler

Tveka inte att fråga om exempel så kan vi dela med oss av erfarenheter där Plynova hjälp till att driva projekt eller processer framåt i rätt riktning.

Byggadministration

Plan och Bygglagen (PBL) ställer krav på att de allra flesta bygglovspliktiga om-, till- eller nybyggnader måste kontrolleras av en certifierad kontrollansvarig. Detta gäller även rivningsarbeten. Vanligtvis krävs det att byggherren lämnar förslag på KA redan vid bygglovsansökan.

I rollen som Kontrollansvarig företräder vi byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.

Plynova har certifiering på högsta behörighetsnivå för denna typ av uppdrag, liksom stor erfarenhet. Genom vår medverkan i hela byggprocessen, ända från programskedet till slutintyget, så kan byggherren känna sig trygg i att kontrollansvaret uppfylls.

Vi säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.

Säkerställ att du som beställare får det som avtalats i kontraktet.

Besiktningar utförs vanligtvis under produktionsskedet, som då kallas förbesiktning. Vid färdigställande av entreprenaden utförs en så kallad slutbesiktning. Vid utgången av garantitiden sker vanligtvis en garantibesiktning som beställaren kallar till.

Möjligheter finns även till att anlita oss för att genomföra särskilda besiktningar och överbesiktningar.

Vi kan även hjälpa till med löpande kontroller och uppföljningar av entreprenaden. Detta hjälper dig som beställare att veta att entreprenadarbetena följer standard och utförs fackmässigt.

Besiktningar vi utför:
• Entreprenadbesiktningar
• Underhållsbesiktningar, underhållsplaner
• Skadeutredningar

Söker du en besiktningsgrupp inom entreprenadbesiktning (bygg, mark, el, ventilation, rör, styr mm.) så kan vi erbjuda dig det.

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, eller ändra en byggnads utseende väsentligt ska du ansöka om bygglov.

Plynova kan upprätta de bygglovshandlingar som krävs för ditt bygglov. Det avser såväl ritningar som beskrivningar.

Exempel på vanliga efterfrågade handlingar:
• Situationsplan
• Sektioner
• Planritningar
• Fasadritningar
• Beskrivningar
• Rivningsplan

Om byggnadsnämnden ställer krav på sakkunnigutlåtande hjälper vi vår uppdragsgivare med det.

Tidsstyrning, kvalitetsledning och kostnadsstyrning är de tre viktigaste elementen för ett lyckat projekt.

Tidplaner är en viktig del i ett projektgenomförande, Plynova upprättar tid- och strukturplaner med stort fokus på den kundnytta det medför.

Tidplanen bör innehålla alla de kritiska aktiviteterna och även olika hålltider. Det kan till exempel avse anmälningar, behov av beslut, avrop, leveranstider och upphandlingstider. Det går även att koppla en väl genomarbetat tidplan till resursavstämningar såsom maskin- och arbetskraftstimmar.